Frågor och svar

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Varför finns föreningen?
Vi är en ideell och opolitisk förening som vill öka kunskapen om underrättelse- och säkerhets-tjänsternas historia framför allt i Sverige och dess närområde. Detta vill vi bland annat åstad-komma genom föredrag, konferenser, studiebesök, forskningsrapporter och utställningar.

Varför heter föreningen Sveriges Öga och Öra?

Fäderneslandets Öga & Öra

En minnessten över Helmuth Ternberg restes på Galärvarvskyrkogården i Stockholm,med texten FÄDERNESLANDETS ÖGA OCH ÖRA 1940 – 1945

Underrättelsemannen Helmuth ”Teddy” Ternberg var under andra världskriget andre man på C-byrån, som då var namnet på den militära underrättelsetjänsten, som sedermera blev IB. Ett av hans mest kända uppdrag var att vara kontaktperson för en agent med kodnamnet Onkel (Erika Wendt) som tjänstgjorde hos den tyska underrättelseorganisationen Abwehr på den tyska ambassaden i Stockholm. Ett annat känt uppdrag var då han var ansvarig för den svenska delen av Operation Stella Polaris, då den finska underrättelsetjänstens personal med familj 1944 smugglades ut från Finland för att inte riskera att bli arresterade av sovjetiska soldater.

På Ternbergs gravsten på Galärvarvskyrkogården på Djurgården i Stockholm står det ”Fäderneslandets öga och öra 1940 – 1945”. Inskriptionen inspirerade till det vår föreningsnamn, men andemeningen är densamma. Att betrakta och lyssna är ju precis vad underrättelsetjänst handlar om!

Sysslar vi bara med Sverige?
Nej, vi har ett mycket brett perspektiv, men Sverige och länderna i dess närområde är givetvis av intresse för våra studier.

Har föreningen kontakter med underrättelse- eller säkerhetstjänsten?
Nej, föreningen har inga som helst bindningar till någon myndighet eller person. Vi är en vanlig historie-förening öppen för alla intresserade. Vi, liksom andra föreningar, lämnar givetvis aldrig ut uppgifter om vilka som är medlemmar. Internt i styrelsen har vi rutinen att medlemsregistret är tillgängligt endast för ordförande, kassör och medlemsansvarig.

Varför begränsar vi oss till åren 1900-1991?
Vårt syfte är att ägna oss åt historia. 1991 har satts som en gräns mot nutiden, emedan det var året då Sovjetunionen upplöstes och det kalla kriget ansågs av upphört. Men en tanke är också att vi inte vill riskera att beröra hemlig verksamhet som dagens svenska och utländska myn-digheter bedriver. Vi vill inte heller på något sätt blanda oss i partipolitik.

Hur hanteras sekretess?
Vi fokuserar enbart på historia fram till och med år 1991, då Sovjetunionen upplöstes och det kalla kriget ansågs ha upphört. Men givetvis finns det äldre information som behöver skyddas. Vi forskar i tillgängliga källor och respekterar givetvis förvaltningsrättens beslut i frågor om utlämnande av handlingar. Skulle vi ändå få information om något som kan antas vara skyddsvärt så är vår inställning att den informationen även fortsättningsvis ska vara skyddad.

Kan vem som helst bli medlem?
Föreningen är öppen för alla som är intresserade av underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia. Det finns inga krav på förkunskaper för att bli medlem.

Kan jag få hjälp att studera eller skriva uppsats?
Vi hjälper gärna till med tips på litteratur och källor, och kan också sammanföra dig med andra personer som har samma intresse. Kontakta någon i styrelsen.

Kan jag beställa föreläsningar?
Kontakta ordföranden eller kassören.